Saatvin Khwahish (The Seventh Wish) by Varun Trikha